Context

Context of Ōsone-ke no asa : Morning for the Osone family, seisaku Shōchiku Kabushiki Kaisha ; seisaku Hosoya Tatsuo ; kyakuhon Hisaita Eijirō ; enshutsu Kinoshita Keisuke = Janus Films ; a Shochiku film ; produced by Hosoya Tatsuo ; screenplay by Hisaita Eijiro ; directed by Kinoshita Keisuke